𝑾𝒂𝒕 π’Šπ’” π‘ͺ𝑹𝑲𝑩𝑢?
CRKBO staat voor Centraal Kort Register Beroepsonderwijs en in het register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De registratie bij het CRKBO is belangrijk voor Secured by Design omdat er diverse trainingen worden aangeboden en hiermee voldoen wij aan de kwaliteitsnormen.

Secured by Design voldoet daarmee aan de β€œstrenge” kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het register CRKBO.

Alle onderdelen in de audit dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Voor deze registratie zijn onder andere de algemene voorwaarden en de klachtenregeling opgesteld.

Tot slot is Secured by Design met deze registratie ook vrijgesteld van BTW.
Secured by Design – United By Knowledge

Algemene voorwaarden

Klachtenregelement

#crkbo#onderwijsinstelling#kwaliteit#opleiding#securityindustry#securityprofessionals#cyberscurity